Členské příspěvky

Členské příspěvky

FLORBAL JABLONEC, z. s. je spolek, jehož hlavní činností je zajišťování pravidelné sportovní činnosti dětí,mládeže a dospělých. K provozování své činnosti využívá jako jeden z hlavních ekonomických zdrojů příspěvky svých členů. Členské příspěvky pokrývají náklady na pronájem sportovišť, startovné do ligových soutěží, platby za soupisky, odměny pro trenéry, rozhodčí, míčky apod.

 

Výše členských příspěvků

 

Výše členských příspěvků se stanovena na 5.000 Kč ročně s pololetní frekvencí placení ve výši 2.500 Kč. 

  

Forma úhrady

 

Pokyn k platbě včetně variabilního symbolu Vám bude vygenerován prostřednictvím členské sekce. Notifikaci o vytvořeném pokynu platby obdržíte na e-mailovou adresu, která je registrována u daného hráče. Pokud jste novým členem, je třeba nejprve postupovat dle pokynů v sekci nový člen

 

Platby se provádí bezhotovostním převodem na účet FLORBAL JABLONEC, z. s. č. ú. 2701014594/2010 vedeného u Fio banky a. s. Evidence plateb probíhá automaticky párováním příslušného variabilního symbolu. Čekejte tedy na platební předpis, který obdržíte prostřednictvím členské sekce. 

 

Změna frekvence placení 

 

V případě Vašeho zájmu o roční placení členských příspěvků ve výši 5.000 Kč, je možné poslat žádost o změnu platebního předpisu e-mailem na adresu beran@florbaljablonec.cz a pololetní platba bude změněna na platbu roční. 

 

 

Speciální programy plateb členských příspěvků

Klub s ohledem na šetrnost k rodinným rozpočtům a v reakci na složení své členské základny stanovuje tyto speciální slevové programy členských příspěvků.

 

Program č. 1: Sourozenci

 

Nedílnou součástí členské základny klubu jsou sourozenci. Klub FLORBAL JABLONEC, z. s. si váží důvěry rodičů a nechce zatěžovat rodinné rozpočty více, než je nezbytně nutné. Proto stanovuje tento slevový program:

 

1. dítě 100 % stanovené výše členských příspěvků;

2. dítě 50 % stanovené výše členských příspěvků;

3. a další dítě zdarma.

 

Žádosti o změnu platebního předpisu na sourozence posílejte na e-mailovou adresu beran@florbaljablonec.cz.

 

Program č. 2: Sponzor klubu

 

V případě, že člen získá pro klub partnera formou Darovací smlouvy nebo Smlouvy o reklamě:

 

1) v minimální výši 10.000 Kč, jsou mu pro danou sezónu odpuštěny členské příspěvky v plné výši;

2) v minimální výši 5.000 Kč, je mu odpuštěno 50 % členských příspěvků.

 

Žádosti o zařazení do tohoto programu prosím zasílejte opět na adresu beran@florbaljablonec.cz.

 

Program č. 3: Změna frekvence placení ze sociálních důvodů. 

 

V individuálním případě lze posoudit změnu frekvence placení členských příspěvků (čtvrtletní, měsíční). O změně frekvence rozhoduje Výkonný výbor klubu na základě předložené žádosti (maminka samoživitelka apod.). 

 

Žádosti o zařazení do tohoto programu včetně odůvodnění zasílejte na adresu beran@florbaljablonec.cz.

 

 

Ostatní informace k členským příspěvkům

 

Fakturu a potvrzení o zaplacení členských příspěvků si můžete jednoduše stáhnout v členské sekci. Potvrzení je samozřejmě dostupné až po zaplacení platebního předpisu dle přiděleného variabilního symbolu.